Search form

Lúkas 9:61

61Mmǔ achak arɛm bɛ, “Acha, chɔŋ nkoŋo wɔ, kɛ dɔ̌ kpɨ́k ndɔ́k anywɔ́p ndyɛ́p bǒbha.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index