Search form

Lúkas 9:62

62Yesu arɛm ntá yi bɛ, “Yɛ̌ agha anɛ ákɛ́mɛ́ ɛnɔ ákwàŋ mbaŋ nɛ anjɨŋɨ nɔkɔ nsɛm, abhɨ́kɨ́ kway bɛbhak mǔbɛtok anɛ Mandɛm achi Mfɔ ywi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index