Search form

Lúkas 9:7

Ntí átáka Hɛ́rɔd amɛm

(Mt 14.1-12; Mk 6.14-29)

7Hɛ́rɔd, gɔ́bhanɔ Gálili, aghók yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fakari. Ntí átáka yi amɛm mbɔnyunɛ mbɔk bo bárɛ̀m nyaka bɛ, “Yesu chí Jɔ̌n Njwiti kɛ ápɛ́rɛ́nsɛm ndǔ nɛpɛ́m.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index