Search form

Lúkas 9:8

8Báchák bɛ, “Ɛláija kɛ ábhésí.” Nɛ abhɛ́nɛ́fú bɛ, “Ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ amɔt anɛ tɛ nyaka kɛ ápɛ́rɛ́nsɛm ndǔ nɛpɛ́m.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index