Search form

Lúkas 9:9

9Hɛ́rɔd arɛm nɛ mmʉɛt yi bɛ, “Nchyɛ́ nyaka ɛyɔŋ nɛ bákpɔ́t ntí Jɔ̌n. Kɛ mmǔ anɛ mɛ̌ghòk nɛ mɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛbhɛn ɛ̌ti yi chí agha?” Are yáŋ mbi bɛghɔ Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index