Search form

Mák 1:10

10Nɛfú Yesu áfú anyɛ́n, aghɔ́ ndǔ nɛbu nɛ́nɛ́nɛ́, nɛ Ɛfóŋó Mandɛm asɔt mkpá ɛbhóŋó asɛp yi amʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index