Search form

Mák 1:15

15andɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Mpok anɛ Mandɛm ábhak nɛ bho mbɔ Mfɔ wap arɔp chi kɛkwɔt. Tɨ́k ká nsɛm ndǔ bɛbʉ́ ɛbhɛka, mǎnókó Mbok Ndɨ́ndɨ́!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index