Search form

Mák 1:16

16Ɛnɛ́ Yesu ákɔ̀ nɛpaká Manyu Gálili, aghɔ́ Símun nɛ mɔ́mayi Andru ndǔ bágʉɛ̀p bɛyǎ nkáp ndu bɛway nsi mbɔnyunɛ báchí nyaka bawǎnsi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index