Search form

Mák 1:19

19Átɛ́n nɔ́kɔ́ mmʉɛt ambɨ mandú, aghɔ́ Jems nɛ mɔ́mayi Jɔ̌n, bɔ̌ Sɛbɛdi. Báchí nyaka amɛm áchwí mángoko nɔkɔ bɛyǎ nkáp yap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index