Search form

Mák 1:2

2Abho nyaka mbɔ ɛnyǔ ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Aisáya ásɨ́ŋɨ́ amɛm ɛkáti yi bɛ, Mandɛm arɛm nyaka bɛ,

Yɨŋɨ́, chɔŋ ntó mpɔkɔntó wa wɔ ambɨ,

bɛ ángókó mbi ywɛ kɛ ɔ́ntwɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index