Search form

Mák 1:20

20Nɛghɔ́ Yesu aghɔ bhɔ, abhɨŋɨ bhɔ bɛ mankoŋo yi. Bárɔ́ ɛtayap Sɛbɛdi amɛm áchwí nɛ bǒ bɛtɨk, bákóŋo yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index