Search form

Mák 1:21

Mmu anɛ ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛ́chyɛ̀ ɛsɔŋɔri

(Lk 4.31-37)

21Yesu nɛ baghɔkɔ́ bhi bárɔ́k ɛtɔk Kapɛ̌naum. Nɛ́yí nɔ́kɔ́ ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt bo Israɛl, Yesu arɔk téé ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí ɛyap abho bɛtɔŋ Ɛyɔŋ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index