Search form

Mák 1:22

22Bo abhɛn bachi arɛ bábhák maknkay tontó ɛ̌ti ɛnyu ɛnɛ yi átɔ̀ŋ. Ǎtɔ̀ŋ nyaka mbɔ mmu anɛ árɛ̀m ɛ́may, puyɛ̌ mbɔ batɔŋ ɛbhé Moses.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index