Search form

Mák 1:23

23Bápɛ́rɛ ghɔ, mmu anɛ ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛ́sɔŋɔri atwɔ́ achwe amɛm ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí are bɨk bɛ́,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index