Search form

Mák 1:24

24“Yesu, Mmu Násárɛt, ɔbhɔŋ yí bɛkʉ nɛ bhɛsɛ! Ɔtwɔ fá bɛway bhɛsɛ? Ndɨ́ŋɨ́ mmǔ wɔ ɔ́chí. Ɔ́chí Mmu Nyáŋá anɛ Mandɛm átó!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index