Search form

Mák 1:27

27Bǒ mankɛm bábhák maknkay, nɛ bábho bɛbhɛp batɨ bɛ, “Ɛnɛ́ ɛnyu ɛchi ná? Chi ɛnyǔ nɛtɔŋ ɛnɛn nɛkɔ kɛ? Mmǔ-nɛ abhɔ̌ŋ bɛtaŋ ɛbhɛn ásay bɛfɔ́ŋɔ́ bɛbʉ́bɛbʉ nɛ mɛ́ngok yi!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index