Search form

Mák 1:29

Yesu abú bɛyǎ bǒmame

(Mt 8.14-17; Lk 4.38-41)

29Yesu árɔ́ nɔ́kɔ́ ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí bo Israɛl nɛ baghɔkɔ́ bhi, bárɔk téé ndǔ ɛkɛt Símun nɛ Andru. Jems nɛ Jɔ̌n bábhak nɛ bhɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index