Search form

Mák 1:30

30Nɛchwe Yesu áchwé anywɔ́p, bágháti yí bɛ nnɔ ngɔrɛ́ Símun achí bhʉ́rɛ́ nɛ mbʉ́ɛ́p amʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index