Search form

Mák 1:31

31Yesu arɔk nɛpakámʉɛt ɛni akɛ́m yí ndu awɔ́ akwak yí afate achɔkɔ chɔ́kɔ́. Mbʉ́ɛ́p wu ámáy. Abho mɛne bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index