Search form

Mák 1:32

32Ɛ́gháká nɔ́kɔ́ beku, ɛnɛ́ mmok ánɛ́mɛ́, bo báré sɔt bǒmame mankɛm nɛ abhɛn bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ́sɔ̀ŋɔri mándɔk nɔkɔ ntá Yesu nɛ bhɔ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index