Search form

Mák 1:34

34Yesu abú bɛyǎ bo abhɛn bábhɔ́ŋɔ́ mame mɛnyu nɛ mɛnyu. Abók bɛyǎ bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ́rɔ́ bho. Yí kɛka bɛ bɔ́ mɛ́ndɛm yɛ̌nyɨŋ mbɔnyunɛ bɛ́rɨŋɨ nyaka mmǔ yi achi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index