Search form

Mák 1:35

Yesu are ghati Mbok Ndɨ́ndɨ́ atú Gálili

(Lk 4.42-44)

35Nɛyí nɔ́kɔ́, Yesu afate kpaŋwák, arɔk nɛbhʉɛt anɛ bo bápú arɛ, are nɨkmʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index