Search form

Mák 1:37

37Bághɔ́ nɔ́kɔ́ yi, bárɛm ntá yi bɛ, “Yɛ̌ntɨkɨ mmu ǎyàŋ wɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index