Search form

Mák 1:38

38Yesu akɛmɛ bhɔ bɛ, “Sɛ́bhɔŋ bɛrɔŋ ambɨ ndǔ bɛtɔk bɛchak ɛbhɛn bɛchi fá kɛkwɔt. Mbɔŋ bɛ́gháti Ɛyɔŋ Mandɛm árɛ́ nkwɔ mbɔnyunɛ ɛ̌ti yɔ kɛ ntwɔ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index