Search form

Mák 1:39

39Yesu abho yɛ bɛkɔ atú Gálili ankɛm angati nɔkɔ bho Mbok Ndɨ́ndɨ́ amɛm bɛkɛrɛ́ nɛnɨkímʉɛt bo Israɛl, ankʉ nɔkɔ bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ ɛbhɛn bɛ́sɔ̀ŋɔri bho mɛ́mfu bɔ́ amʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index