Search form

Mák 1:4

4Jɔ̌n Njwiti abhésí nyaka amɛm baso angati nɔkɔ bho Ɛyɔŋ Mandɛm bɛ bɔ́ mántɨ́knsɛm ndǔ bɛbʉ́ bhap mánjwítí bhɔ bɛ Mandɛm amfoŋori bɛbʉ́ bhap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index