Search form

Mák 1:45

45Yɛ̌ nɔ, ndu árɔ̀ŋ, are ghati bho mbǎnkɛm ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛfakari. Akʉ Yesu kɛpɛrɛ kwáy bɛchwe ɛtɔk kpoŋoroŋ. Arɔp chi bhɛsɛ́ bhɛsɛ́ ndǔ mbaŋ ɛnɛ bo bápú arɛ́. Yɛ̌ nɔ, bo báré fú mbǎŋ nɛ mbaŋ mándɔk nɔkɔ ntá yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index