Search form

Mák 1:5

5Bɛyǎ bho báfú atú Judɛ́ya ankɛm, nɛ bǒ Yerúsalɛm mankɛm mándɔk nɔkɔ ntá Jɔ̌n ndu bɛghok ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ̀m. Báré su bɛbʉ́ bhap, Jɔ̌n anjwiti nɔkɔ bhɔ amɛm Nnyɛ́n Jɔ́dan.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index