Search form

Mák 1:7

7Jɔ̌n ǎrɛ̀m nyaka nkwɔ bɛ, “Mmǔ ǎtwɔ mɛ ansɛm anɛ áchá mɛ. Mbɨ́kɨ́ kwáy yɛ̌ bɛ́chóti yi bɛkak bɛ́ nkáŋárí nkubhanya bɛkak ɛbhi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index