Search form

Mák 10

Ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu átɔ́ŋɔ́ ɛ̌ti awáy nɛbhay

(Mt 19.1-12; Lk 16.18)

1Yesu nɛ baghɔkɔ́ bhi bárɔ yɛ Kapɛ̌naum bárɔ́k atú Judɛ́ya. Bákɨ́ŋɨ Manyu Jɔ́dan. Ngɛ́mtay bho, bápɛt báre rɔŋ ntá yi. Are tɔ́ŋ bɔ mbɔ ɛnyǔ yi ákʉ nyaka mpoknkɛm.

2Mbɔk bǒnkwɔ Fárisi bátwɔ́ mɛmɔ yi. Bábhɛ́p yi bɛ, “Ɛbhé yɛsɛ ɛ́ká bɛ mmu ándɔ́ ngɔrɛ́ ywi ndǔ nɛbhay?” 3Yesu akɛmɛ bhɔ́ bɛ, “Moses aghati nyaka bhe bɛ yi ɛ̌ti awáy nɛbhay?” 4Bákɛ́mɛ bɛ, “Moses arɛm bɛ mmu ǎkwáy bɛrɔ ngɔrɛ́ ywi mbák achyɛ́ yi ɛkáti ɛnɛ́ awáy nɛbhay?” 5Yesu aghati bhɔ bɛ, “Chí ɛ̌ti nɛtaŋántɨ ɛnɛka kɛ Moses áchyɛ́ nyaka bhe ɛbhé ɛnɛ. 6Sayri sayri, tɛ nɛbhǒmɨk, ‘Mandɛm ághókó nyaka bo, ngɔrɛ́ nɛ mbakanɛm.’ 7Ɛ̌ti yɔ, ‘Mbakanɛm abhɔŋ bɛ́rɔ́ ɛtayi nɛ máyi, ambat mmʉɛt nɛ ngɔrɛ́ ywi, 8bɔ́ batí apay mándɔp mbɔ mmǔ amɔt. Bɔ́ kɛpɛrɛ bhak yɛ bati apay, kɛ mmǔ amɔt.’ 9Mmu ákɛ́ fyɛ yɛ ákɔ́rɛ́ nɛntɨ bo abhɛn Mandɛm áchɛ́mtí.”

10Yesu nɛ baghɔkɔ́ bhi bápɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́ nsɛm anywɔ́p, baghɔkɔ́ bhi bápɛt babhɛp yi mɛnyɨŋ ɛ̌ti nkúbhɛ́ ndaka wu. 11Arɛm ntá yap bɛ, “Yɛ̌ agha anɛ árɔ́ ngɔrɛ́ ywi ndǔ nɛbhay, abháy achak, akwɛ̌n bɛrwɔp, + 12nɛ ngɔrɛ́ anɛ árɔ́ nnɛ́m abháy achak, akwɛ̌n bɛrwɔp.”

Yesu áyɛ́t mǎmbɔ

(Mt 19.1-12; Lk 16.18)

13Bofú básɔ́t bɔ̌bhap bárɔ́k ntá Yesu nɛ bhɔ bɛ yi anyaŋa bhɔ amɔ anti anjɛt bhɔ. Baghɔkɔ́ bhi bábho bɛsáyti bhɔ. 14Kɛ Yesu aghɔ nɔkɔ nɔ, ntɨ nɛ́bé yi amɛm, arɛm ntá yap bɛ, “Dɔ̌ ká mǎmbɔ mántwɔ ntá ya, bǎkɛ́ chyɛt bhɔ mbi mbɔnyunɛ bo abhɛn bachi mbɔ bhɔ kɛ̌ Mandɛm abhak Mfɔ wap.” 15“Nchí ghati bhe bɛ, mbák mmu apú nɛ Mandɛm mbɔ ɛnyǔ mmɔ́ ábhàk nɛ ɛtayi, apú kway bɛbhak ndǔ mpǎy bho abhɛn Mandɛm achi Mfɔ wap wáwák.” 16Yesu asɔt yɛ bhɔ́ amɔt amɔt, nɛ yɛntɨkɨ anɛ yi ásɔ́rɛ́ ambat amʉɛt, anyaŋa yi awɔ anti, anjɛt yi.

Mmǔ nkáp

(Mt 19.16-30; Lk 18.18-30)

17Ɛnɛ́ Yesu árɔ̀ŋ nɛkɔ, mmǔfú ajiɛt, arɔk, atɛp mánɛ́n bɛsí bhi, abhɛ́p yi bɛ, “Ntɔŋ, wɔ mmǔ ndɨ́ndɨ́, chɔŋ nkʉ yi kɛ mbɔ̌ŋ nɛpɛ́m ɛnɛ́n nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti?” 18Yesu akɛmɛ yi bɛ “Ndaká yí ɔ́bhɨŋɨ mɛ bɛ mmǔ ndɨ́ndɨ́? Yɛ̌ mmǔ ndɨ́ndɨ́ apú. Mandɛm aywǐnti kɛ achi Ndɨ́ndɨ́. 19Ɔrɨ́ŋɨ́ bɛbhé Mandɛm. Bɛ́rɛ̀m bɛ, ‘Kɛ́wáy mmu, Kɛ́kwɛn bɛrwɔp, Kɛ́ghɛ́p aghɛ́p, Kɛ́te ntísiɛ ákwárɛ́, Kɛ́nyiɛ ɛnyɨŋɨ́ mmu ndǔ bapu, Chiɛ̌ máyɛ nɛ ɛtayɛ kɛnókó.’” 20Mmu wu arɛm bɛ, “Ntɔŋ, nnáŋ nchí bhʉɛrɛ bɛbhé ɛbhɛn mɛnkɛm tɛ kɛmbɔ́ ɛka.” 21Yesu ayɨŋɨ yi nɛ bɛyǎ ɛkɔŋ arɛm bɛ, “Ɛ́rɔp chi ɛnyɨŋ ɛ́mɔt ɛnɛ́ ɔbhɔŋɔ bɛkʉ. Dɔ́k tí mɛnyɨŋ ɛbhɛ mɛnkɛm chyɛ̌ nkáp ntá bachɛ́bhɛ́bho. Mbák ɔ́nkʉ́ nɔ, chɔŋ ɔ́mbɔŋ kɛfɔ̌ mɛnyɨŋ amfay. Ɔ́ntwɔ́ yɛ ɔnkoŋo mɛ.” 22Ághoko nɔkɔ nɔ, apɔp, arɔbhɛ rɔ́ŋɔ́rɔŋ nɛ basɛ́mɛ́ antɨ mbɔnyunɛ abhɔ̌ŋ nyaka bɛyǎ mɛnyɨŋ

23Yesu ayibhiri mmʉɛt arɛm ntá baghɔkɔ́ bhi bɛ, “Ɛ́be mmʉɛt tontó bɛ mǔnkáp anka Mandɛm ambak Mfɔ ywi!” 24Baghɔkɔ́ bhi bághókó nɔ́kɔ́ nɔ, mmʉɛt agú bhɔ. Kɛ Yesu apɛt arɛm ntá yap bɛ, “Bɔ̌bha, ɛ́be mmʉɛt tontó bɛ mmu anka Mandɛm ambak Mfɔ ywi! 25Ɛ́chí wɨkɨrɨk bɛ mpɔŋɔ baso ámfʉɛ́t ndǔ mbok mbíábhan ɛ́cha mǔnkáp bɛka Mandɛm ambak Mfɔ ywi.” 26Bághókó nɔ́kɔ́ nɔ, mmʉɛt agú bhɔ́ tontó, bábhɛ́p yi bɛ, “Agha ákwày yɛ bɛbhɔŋ nɛpɛ́m ɛnɛ́n nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛ́nti?” 27Yesu ayɨŋɨ bhɔ dǐǐ arɛm bɛ, “Ntá nkwǎŋwaŋ, mbi ápú, kɛ yɛ̌nyɨŋ ɛ́pú cha Mandɛm.” 28Píta asá ɛyɔŋ arɛm bɛ, “Ná nɛ bhɛsɛ́? Sɛ́rɔ́ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ sɛ́kòŋo wɔ!” 29Yesu aghati bhɔ́ bɛ, “Tɛtɛ̌tɛp, mmǔ anɛ árɔ́ yɛ̌ chí ɛkɛt ɛyi, yɛ̌ chí bɔ̌mayi abhɛn babhakanɛm yɛ̌ chí abhɛn baghɔrɛ́, yɛ̌ chí máyi nɛ ɛtayi, yɛ̌ chí bɔ̌bhi, nɛ yɛ̌ chí bakɨ̌ yi ɛ̌ti ya nɛ ɛ̌ti Mbok Ndɨ́ndɨ́, 30chɔŋ Mandɛm anchyɛ yi bɛyǎ mɛnyɨŋ fá amɨk, nɛ chɔŋ ampɛt ambɔ́ŋ bɛkɛt, bɔ̌nnɔ abhɛn babhakanɛm nɛ abhɛn baghɔrɛ́, nɛ mánɔ́, nɛ bɔ, nɛ bakɨ, ndɔŋ bɛsa bɛtay. Chɔŋ bo mánchyɛ yi bɛyǎ nɛnyok, kɛ ndǔ mmɨk nkɔ Mandɛm anchyɛ yi nɛpɛ́m ɛnɛ́n nɛbhɨ́kɨ́ bhɔŋ ngwɛ́nti. 31Kɛ chɔŋ bɛyǎ bo abhɛn bachi ambɨ nɛ́nɛ, mándɔp ansɛm, nɛ abhɛn bachi ansɛm, mandɔp ambɨ.”

Yesu arɛm ndɔŋ anɛ ajwi ɛ́rát bɛ chɔŋ mángwáy yi

(Mt 20.17-19; Lk 18.31-34)

32Yesu nɛ baghɔkɔ́ bhi báfa báre ko bɛrɔŋ Yerúsalɛm, yi ambɨ, bɔ́ ansɛm. Mmʉɛt agú baghɔkɔ́ bhi nɛ bɛcháy bɛ́kɛm bo abhɛn bákòŋo bhɔ. Apɛt asɔt baghɔkɔ́ bhi bati byo nɛ apay nɛpak abho bɛghati bhɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛbhɔŋɔ bɛfakari ntá yi bɛ, 33“Ghók ká, sɛ́rɔ̀ŋ nɔ chi Yerúsalɛm, nɛ mpok sɛ́gháká arɛ́, chɔŋ mánti Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm, mánsɔt yi mamfyɛ amɔ bǒbati bachiǎkap Mandɛm nɛ ntá batɔŋ ɛbhé Moses, mándɛm bɛ mangway yi, mámfyɛ yi amɔ́ bo abhɛn bápú bo Israɛl. 34Chɔŋ mánjɔkɔ yi, mámpati batíɛ́ yi amʉɛt, mándɛn yi nɛ ɛ́kpá nɛ mángwáy yi. Kɛ ɛ́ghaka nɔkɔ manywɔp arat, ampɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.”

Yesu yi bɛ mǔnti abhɔŋ bɛbhak mǔbɛtok

(Mt 20.20-28)

35Jems nɛ Jɔ̌n, bɔ̌ Sɛbɛdi bárɔ́k ntá Yesu bárɛm bɛ, “Ntɔŋ, sɛ́yàŋ bɛ ɔ́nkʉ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ sɛ́nɨkmʉɛt bɛ ɔ́nkʉ ntá yɛsɛ.” 36Yesu abhɛ́p bhɔ bɛ, “Bǎyaŋ nkʉ be yi?” 37Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Kʉ ɛnyu ɛnɛ́ bɛsɛ sɛ́chɔkɔ nɛ wɔ, amɔt ɛbhé awɔ́nɛm, achák ɛbhé awɔ́ghɔ mpok ɔ́bhak ndǔ ɛnɔkɔ́ kɛfɔ ɛyɛ nɛ kɛnókó.” 38Kɛ Yesu arɛm ntá yap bɛ, “Bǎbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ bǎyàŋ nkʉ ntá yɛka. Bǎkwáy bɛka mɛnyu nkɔ́p ɛsɔŋɔri anɛ mbɔ́ŋɔ́ mɛ́nyú? Chɔŋ mǎnkwáy bɛká bɛ́gu ɛnyu nɛwú ɛnɛn mbɔ́ŋɔ́ bɛgu?” 39Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Sɛ́kwày bɛkʉ nɔ.” Yesu arɛm ntá yap bɛ, “Tɛtɛp chɔŋ mǎnka ɛnyǔ ɛsɔŋɔri ɛnɛ mɛ̌ghɔ nɛ mǎngu ɛnyǔ nɛwú ɛnɛn mɛ̌gù, 40kɛ mbɨ́kɨ́ bhɔŋ bɛtaŋ bɛyap bo abhɛn bábhɔŋɔ bɛchɔkɔ ɛbhé awɔ́nɛm ɛya nɛ abhɛn bábhɔŋɔ bɛchɔkɔ ɛbhé awɔghɔ. Mandɛm kɛ áchyɛ bɛbhak ɛbhɔ ntá bo abhɛn bábhɔ́ŋɔ́ bɛbhak arɛ.” 41Baghɔk Yesu báchák bati byo bághókó nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ Jems nɛ Jɔ̌n bárɛ́mɛ́, bábhó bɛběntɨ nɛ bhɔ. 42Yesu abhɨŋɨ bɔ́ mankɛm arɛm bɛ, “Bǎrɨŋɨ bɛ, ntá bǒ mmɨk, bo abhɛn básɔt bɛ báchí bafɔ, bábhɔŋ bɛyǎ bɛtaŋ amfay bǒbhap, nɛ bǒbati básɔ̀t bɛyǎ bɛtaŋ bɛkʉ bǒbhap mangok bhɔ. 43Kɛ ɛ́bhɨ́kɨ́ bhɔŋ bɛbhak ɛnyu yɔ ndǔ nkwɔ ywɛka. Mmu anɛ áyàŋ bɛbhak mǔngo ywɛka, abhɔŋ bɛbhak mǔbɛtok ywɛka, 44nɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu ywɛka anɛ áyàŋ bɛbhak mmǔ mbɨ abhɔŋ bɛbhak nsɛm ywɛka, abhɔŋ bɛbhak nsɛm ntá abhɛnɛfu mankɛm. 45Yɛ̌ chi Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm, mbɨ́kɨ́ twɔ bɛ bo mántók mɛ. Ntwɔ chi bɛbhak mǔbɛtok nɛ bɛchyɛ nɛpɛ́m ɛnɛ ndu bɛku bɛyǎ bhó mfɛ́rɛ́ bhɔ ndǔ kɛsɛmɛ́ bɛbʉ́.”

Yesu abú Batímaɔs, nnɛ́mámɨ́k ɛtɔk Jɛríko

(Mt 20.29-34; Lk 18.35-43)

46Yesu nɛ baghɔkɔ́ bhi báchwɔp Jɛríko. Ɛnɛ́ bɔ́ bárɔ́ Jɛríko bɛ́rɔŋ, ngɛ́mtay bho bare koŋo bhɔ́ ansɛm. Nnɛ́mámɨk amɔt anɛ aka nnyɛ́n bɛ Batímaɔs, mmɔ́ Timáyɔs, abhak nɛpaká mbi chɔ́kɔ́. 47Ághókó nɔ́kɔ́ bɛ́ Yesu anɛ Násárɛt kɛ áfʉɛ̀t, abho bɛbɨk bɛ, “Yesu! Mmɔ̌ Mfɔ Debhít! Ghɔ́ mɛ ntínso!” 48Bɛyǎ bo báre sayti yi bɛ ánchɔ́kɔ́ kpák. Kɛ akpɨk are bɨk nɛ ɛyɔŋ amfay bɛ, “Mmɔ̌ Mfɔ Debhít, ghɔ́ mɛ ntínso!” 49Yesu ághókó nɔkɔ nɔ, ate arɛm bɛ, “Bɨŋɨ́ ká yi antwɔ́.” Bárɔk babhɨŋɨ yi bárɛm bɛ, “Faté twɔ́, ɔ́kɛ́ chay, ǎbhɨ̀ŋɨ wɔ.” 50Nnɛ́mámɨk wu ayók ndɛ yi amɛsɛ awu, afate, báyá yi arɔk ntá Yesu. 51Yesu abhɛ́p yi bɛ, “Ɔ̌yáŋ mɛ nkʉ́ wɔ yi?” Nnɛ́mámɨk wu akɛmɛ Yesu bɛ, “Acha, nchí yaŋ bɛ mpɛt ngɔ́ mbaŋ.” 52Yesu arɛm yɛ ntá yi bɛ, “Gurɛ́, nɛka ɛnɛ nɛ́kʉ ɔtaŋ.” Tɛ́mté wu, abho bɛghɔ mbaŋ, nɛ abho bɛ́kóŋo Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index