Search form

Mák 10:1

Ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu átɔ́ŋɔ́ ɛ̌ti awáy nɛbhay

(Mt 19.1-12; Lk 16.18)

1Yesu nɛ baghɔkɔ́ bhi bárɔ yɛ Kapɛ̌naum bárɔ́k atú Judɛ́ya. Bákɨ́ŋɨ Manyu Jɔ́dan. Ngɛ́mtay bho, bápɛt báre rɔŋ ntá yi. Are tɔ́ŋ bɔ mbɔ ɛnyǔ yi ákʉ nyaka mpoknkɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index