Search form

Mák 10:10

10Yesu nɛ baghɔkɔ́ bhi bápɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́ nsɛm anywɔ́p, baghɔkɔ́ bhi bápɛt babhɛp yi mɛnyɨŋ ɛ̌ti nkúbhɛ́ ndaka wu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index