Search form

Mák 10:11

11Arɛm ntá yap bɛ, “Yɛ̌ agha anɛ árɔ́ ngɔrɛ́ ywi ndǔ nɛbhay, abháy achak, akwɛ̌n bɛrwɔp,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index