Search form

Mák 10:13

Yesu áyɛ́t mǎmbɔ

(Mt 19.1-12; Lk 16.18)

13Bofú básɔ́t bɔ̌bhap bárɔ́k ntá Yesu nɛ bhɔ bɛ yi anyaŋa bhɔ amɔ anti anjɛt bhɔ. Baghɔkɔ́ bhi bábho bɛsáyti bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index