Search form

Mák 10:14

14Kɛ Yesu aghɔ nɔkɔ nɔ, ntɨ nɛ́bé yi amɛm, arɛm ntá yap bɛ, “Dɔ̌ ká mǎmbɔ mántwɔ ntá ya, bǎkɛ́ chyɛt bhɔ mbi mbɔnyunɛ bo abhɛn bachi mbɔ bhɔ kɛ̌ Mandɛm abhak Mfɔ wap.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index