Search form

Mák 10:15

15“Nchí ghati bhe bɛ, mbák mmu apú nɛ Mandɛm mbɔ ɛnyǔ mmɔ́ ábhàk nɛ ɛtayi, apú kway bɛbhak ndǔ mpǎy bho abhɛn Mandɛm achi Mfɔ wap wáwák.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index