Search form

Mák 10:16

16Yesu asɔt yɛ bhɔ́ amɔt amɔt, nɛ yɛntɨkɨ anɛ yi ásɔ́rɛ́ ambat amʉɛt, anyaŋa yi awɔ anti, anjɛt yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index