Search form

Mák 10:17

Mmǔ nkáp

(Mt 19.16-30; Lk 18.18-30)

17Ɛnɛ́ Yesu árɔ̀ŋ nɛkɔ, mmǔfú ajiɛt, arɔk, atɛp mánɛ́n bɛsí bhi, abhɛ́p yi bɛ, “Ntɔŋ, wɔ mmǔ ndɨ́ndɨ́, chɔŋ nkʉ yi kɛ mbɔ̌ŋ nɛpɛ́m ɛnɛ́n nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛnti?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index