Search form

Mák 10:18

18Yesu akɛmɛ yi bɛ “Ndaká yí ɔ́bhɨŋɨ mɛ bɛ mmǔ ndɨ́ndɨ́? Yɛ̌ mmǔ ndɨ́ndɨ́ apú. Mandɛm aywǐnti kɛ achi Ndɨ́ndɨ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index