Search form

Mák 10:19

19Ɔrɨ́ŋɨ́ bɛbhé Mandɛm. Bɛ́rɛ̀m bɛ, ‘Kɛ́wáy mmu, Kɛ́kwɛn bɛrwɔp, Kɛ́ghɛ́p aghɛ́p, Kɛ́te ntísiɛ ákwárɛ́, Kɛ́nyiɛ ɛnyɨŋɨ́ mmu ndǔ bapu, Chiɛ̌ máyɛ nɛ ɛtayɛ kɛnókó.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index