Search form

Mák 10:2

2Mbɔk bǒnkwɔ Fárisi bátwɔ́ mɛmɔ yi. Bábhɛ́p yi bɛ, “Ɛbhé yɛsɛ ɛ́ká bɛ mmu ándɔ́ ngɔrɛ́ ywi ndǔ nɛbhay?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index