Search form

Mák 10:20

20Mmu wu arɛm bɛ, “Ntɔŋ, nnáŋ nchí bhʉɛrɛ bɛbhé ɛbhɛn mɛnkɛm tɛ kɛmbɔ́ ɛka.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index