Search form

Mák 10:21

21Yesu ayɨŋɨ yi nɛ bɛyǎ ɛkɔŋ arɛm bɛ, “Ɛ́rɔp chi ɛnyɨŋ ɛ́mɔt ɛnɛ́ ɔbhɔŋɔ bɛkʉ. Dɔ́k tí mɛnyɨŋ ɛbhɛ mɛnkɛm chyɛ̌ nkáp ntá bachɛ́bhɛ́bho. Mbák ɔ́nkʉ́ nɔ, chɔŋ ɔ́mbɔŋ kɛfɔ̌ mɛnyɨŋ amfay. Ɔ́ntwɔ́ yɛ ɔnkoŋo mɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index