Search form

Mák 10:22

22Ághoko nɔkɔ nɔ, apɔp, arɔbhɛ rɔ́ŋɔ́rɔŋ nɛ basɛ́mɛ́ antɨ mbɔnyunɛ abhɔ̌ŋ nyaka bɛyǎ mɛnyɨŋ

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index