Search form

Mák 10:24

24Baghɔkɔ́ bhi bághókó nɔ́kɔ́ nɔ, mmʉɛt agú bhɔ. Kɛ Yesu apɛt arɛm ntá yap bɛ, “Bɔ̌bha, ɛ́be mmʉɛt tontó bɛ mmu anka Mandɛm ambak Mfɔ ywi!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index