Search form

Mák 10:26

26Bághókó nɔ́kɔ́ nɔ, mmʉɛt agú bhɔ́ tontó, bábhɛ́p yi bɛ, “Agha ákwày yɛ bɛbhɔŋ nɛpɛ́m ɛnɛ́n nɛbhɨkɨ bhɔŋ ngwɛ́nti?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index