Search form

Mák 10:29

29Yesu aghati bhɔ́ bɛ, “Tɛtɛ̌tɛp, mmǔ anɛ árɔ́ yɛ̌ chí ɛkɛt ɛyi, yɛ̌ chí bɔ̌mayi abhɛn babhakanɛm yɛ̌ chí abhɛn baghɔrɛ́, yɛ̌ chí máyi nɛ ɛtayi, yɛ̌ chí bɔ̌bhi, nɛ yɛ̌ chí bakɨ̌ yi ɛ̌ti ya nɛ ɛ̌ti Mbok Ndɨ́ndɨ́,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index