Search form

Mák 10:3

3Yesu akɛmɛ bhɔ́ bɛ, “Moses aghati nyaka bhe bɛ yi ɛ̌ti awáy nɛbhay?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index