Search form

Mák 10:30

30chɔŋ Mandɛm anchyɛ yi bɛyǎ mɛnyɨŋ fá amɨk, nɛ chɔŋ ampɛt ambɔ́ŋ bɛkɛt, bɔ̌nnɔ abhɛn babhakanɛm nɛ abhɛn baghɔrɛ́, nɛ mánɔ́, nɛ bɔ, nɛ bakɨ, ndɔŋ bɛsa bɛtay. Chɔŋ bo mánchyɛ yi bɛyǎ nɛnyok, kɛ ndǔ mmɨk nkɔ Mandɛm anchyɛ yi nɛpɛ́m ɛnɛ́n nɛbhɨ́kɨ́ bhɔŋ ngwɛ́nti.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index