Search form

Mák 10:31

31Kɛ chɔŋ bɛyǎ bo abhɛn bachi ambɨ nɛ́nɛ, mándɔp ansɛm, nɛ abhɛn bachi ansɛm, mandɔp ambɨ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index